5. ROTACE 1988 (zleva M. Kramar, V. Vlachy, F. Rehacek, J. Muzikant, J. Madlo)